Ftarri / Improvised Music from Japan

IMPROVISED MUSIC from JAPAN

10-CD boxed set

SOLD OUT!!

Release date: December 25, 2001

All of the material is new or previously unissued.

Below is a list of the featured artists.

 • Tetuzi Akiyama
 • Big Picture
 • Haco
 • Shoji Hano
 • Junji Hirose
 • Ryoji Hojito
 • Yoshimitsu Ichiraku
 • Kazuo Imai
 • Incapacitants
 • Atsuhiro Ito
 • Utah Kawasaki
 • Kyoko Kuroda
 • Brett Larner
 • Sachiko M
 • Toshimaru Nakamura
 • Takehito Nakazato
 • Mitsuru Nasuno
 • Masahiko Okura
 • Aki Onda
 • Yasuhiro Otani
 • Yoshihide Otomo
 • Tetsu Saitoh
 • Michihiro Sato
 • Skist
 • Taku Sugimoto
 • Tamaru
 • Yumiko Tanaka
 • Tsuguto Tsunoda
 • Kazuhisa Uchihashi
 • Michiyo Yagi
 • Seiichi Yamamoto
 • Tetsuro Yasunaga
 • Ami Yoshida
 • Yasuhiro Yoshigaki

Track list


Last updated: April 24, 2020

Ftarri home page